Výprodej brašen! Do vyprodání zásob!

Nová mobilní aplikace, jak na to!

Aktuality

Od nového roku jsme zavedli možnost zhotovení fotografie na keramický povrch ( porcelán ). Tyto p

DOPORUČUJEME

95,00 Kč
95,00 Kč

Jste zde

Základní informace

Informace pro zákazníky o zpracování osobních údajů

INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce: Společnost TROY s.r.o., IČO 26260476, se sídlem Brno – střed, Tučkova 418/21, PSČ 602 00 (dále jen „TROY“). Kontaktní osobou na straně TROY je Ing. Radmil Životský, e-mail: info@troy.cz.

Subjekt údajů: Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Jedná se zejména o osoby, se kterými TROY uzavírá Obchodní smlouvu, nebo další osoby, které využívají služeb TROY.

Pověřenec: TROY nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracování: TROY zpracovává osobní údaje v rozsahu:

 • identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa;
 • elektronické kontaktní údaje: telefon, e-mailová adresa;
 • jiné elektronické údaje: IP adresa;

Účel zpracování: Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • plnění smlouvy ( objednávky), jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
 • ochrany majetku TROY;
 • marketingových a obchodních aktivit TROY, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se služeb TROY a CLICK4FOTO.

Právní základ pro zpracování: TROY zpracovává osobní údaje na základě následujících právních titulů:

 • plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
 • oprávněný zájem TROY;
 • platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Oprávněné zájmy TROY: Oprávněný zájem TROY je jeden ze zákonných základů pro zpracování, ke kterému není nutný souhlas se zpracováním. TROY zpracovává:

 • identifikační a adresné údaje pro účel vymáhání pohledávek.

Příjemce osobních údajů: Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů TROY předává orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy jí tak ukládá zákon.

Zpracovatelé osobních údajů: Zpracovateli osobních údajů TROY jsou:

 • R.E.N. MORAWA, spol. s r.o., IČ: 49445251, se sídlem Vlárská 953/22, 627 00 Brno

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: TROY nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

II. DALŠÍ INFORMACE POSKYTNUTÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Osobní údaje TROY zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů TROY zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

Automatizované individuální rozhodování: TROY neprovádí při zpracování automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů: Neposkytne-li subjekt údajů identifikační a adresní údaje, nebude možné uzavřít se subjektem údajů smlouvu a poskytovat mu ze strany TROY služby. Neposkytne-li, nebo odvolá-li subjekt údajů svůj souhlas se zpracováním elektronických kontaktních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb a rozsahu ze strany TROY.

Práva subjektu údajů: Subjekt údajů má:

a. právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od TROY potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od TROY opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

b. právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby TROY bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnila neúplné osobní údaje.

c. právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby TROY bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v Nařízení.

d. právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby TROY omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby TROY mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) TROY již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody TROY převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

e. právo vznést námitku proti zpracování

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které TROY zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. TROY v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

f. Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl TROY, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu TROY, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

g. právo odvolat souhlas: Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které nejsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo nejsou nezbytné pro splnění právních povinností TROY, kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu info@troy.cz.

h. právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se subjekt údajů domnívá, že TROY nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

i. právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

TROY je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, TROY informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.

j. právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí TROY toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

III. COOKIES

Subjekt údajů bere na vědomí, že TROY používá tzv. cookies soubory, malé textové soubory, které identifikují prohlížeč Subjektu údajů a nahrávají uživatelské aktivity Subjektu údajů, jakmile Subjekt údajů vstoupí na webové stránky www.click4foto.cz nebo www.troy.cz. Cookies jsou soubory zaslané do prohlížeče prostřednictvím webového serveru, aby bylo možné nahrávat uživatelské aktivity během navigace. Cookies mohou být používány také pro měření sledovanosti a parametrů provozu webových stránek www.click4foto.cz nebo www.troy.cz. Cookies neposkytují žádné konkrétní osobní údaje o Subjektu údajů.
Subjekt údajů je oprávněn nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání Cookies na jeho počítači zabráněno.
Při návštěvě webových stránek www.click4foto.cz nebo www.troy.cz dojte automaticky k identifikaci IP adresy Subjektu údajů. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači Subjektu údajů po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů za účelem zpracování statistických opatření, které ukazují počet zobrazení stránek www.click4foto.cz nebo www.troy.cz, počet návštěv, pořadí návštěv, přístupový bod, atd.

Účinnost: Tyto informace jsou účinné od 20. 12. 2017, s výjimkou práv uvedených v části II. pod písm. c., d., e., f., h., i., j., která nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.

Průkazová fotografie

Průkazová fotografie ( fotografie na doklady )

Zhotovujeme všechny rozměry dokladových fotografií od běžného formátu 3.5 x 4.5 cm, 5 x 5 cm, 2 x 3 cm až po libovolnou atypickou velikost. Pokud nepotřebujete papírové fotografie, můžeme Vás pouze vyfotografovat a tyto snímky uložit v elektronické podobě na CD, USB či je poslat na Váš email. Potřebujete-li pěknou fotku na občanský průkaz od profesionálního fotografa, dokážeme Vaši fotografii také poslat pomocí elektronické žádosti o vydání občanského průkazu na příslušný úřad, kde Vám občanský průkaz zhotoví. 

Rádi Vás uvidíme na našich prodejnách v Brně a Ostravě - Porubě, kde Vám zhotovíme dokladové fotografie do 50 min.

Základní cena za 4 ks fotografií 3.5 x 4.5 cm nebo 2 ks 5 x 5 cm je 225,- Kč

Jak nahrát fotografie do online sběrny click4foto

- při nahrávání je třeba si uvědomit, že velmi záleží na rychlosti Vašeho internetového připojení tzv. upload nikoli download
- vždy mít na paměti, že data v online sběrně běhají online mezi Vašim počítačem a naším serverem, takže uděláte-li jakoukoli
  změnu je třeba počkat s časovou prodlevou až se informace vzájemně mezi počítačem a serverem vymění

Jak si zvolit rozměr, povrch a typ ořezu fotografie

 
- některé kombinace velikosti, materiálu a povrchu nejsou podporovány viz. ceník
 

Jak přidat další fotografie, úprava, smazání, výřez

- černé okraje v náhledech znázorňují ořez nafoceného obrazu na zvolené velikosti fotografie např. 10x15 ( volba " s ořezem" )
- výřezový rámeček v úpravách znázorňuje výřez obrazu na zvolené velikosti fotografie např. 10x15
- v ukázce volby úpravy "bez ořezu" je vidět, že nafocený obraz bude celý zachován, avšak na výsledné fotografii budou doplněny
  bílé okraje viz. odkaz

Jak odeslat objednávku do online sběrny Click4foto

- před odesláním souborů do online sběrny je třeba si důkladně zkontrolovat fotografie, které k nám posíláte, velikost, povrch, ořez
- po zkontrolování vyplnit správné informace jako email, telefonní čislo a adresu, bez správných údajů nemusíte např. dostat zpět
  informace o přijetí objednávky, platební informace atd.
- vyplnit způsob doručení ( zásilkovna, Česká pošta, DPD, osobní odběr ) a způsob zaplacení ( dobírkou, dopředu na účet,
  hotově při převzetí )
- vložit slevový kod, pokud ho znáte ( v případě voucherů ze slevových portálu vložit číslo voucheru do poznámky a vyčkat
  až bude Vaše objednávka administrativně zpracována. Pokud si zvolíte platbu dopředu na účet, počkat na nově přepočítanou
  částku k zaplacení )
- potvrdit obchodní podmínky a objednávku odeslat

Ceník fotografií

 

Pro fotografy i rozměry 13x19 cm, 15x22 cm i 15x23 cm! Cena dohodou.
- foto papír Fuji Color Crystal Archive, gramáž 220g/m2

"Kód"pro množství fotografií 200 ks a více vložte do kolonky "Kód slevy"
v objednávkovém systému, po vložení se Vám ukáže výše slevy.

 

 

Uvedené ceny jsou včetně 21% DPH.

Ceník fotoobrazů

Ceník fotoobrazů:

- fotoobraz na kvalitním malířském plátně
- dlouhá životnost barev
- originální dekorace do bytu, kanceláře i domu
- výběr z dvaceti rozměrů

rozměr
plátna
( cm )
cena
( Kč )
30 x 30 549,-
30 x 40 599,- 
30 x 50 699,-
30 x 60 749,-
30 x 80 849,-
30 x 120 1299,-
40 x 40 699,-
40 x 50 749,-
40 x 60 799,-
40 x 70 859,-
40 x 80 899,-
40 x 120 1399,-
40 x 150 1799,-
50 x 50 859,-
50 x 60 899,-
50 x 80 999,-
50 x 120 1599,-
50 x 150 1999,-

Ceny jsou uvedeny včetně 21% DPH, nutno připočítat poštovné viz. odkaz doprava zakázek.

Jak na to:

1. vyberte si ze svého fotoarchivu fotografií, velikost min. 3 MB. Je třeba počítat se založením 2,5 cm
    potištěné části plátna na každé straně rámu. Tato část motivu bude viditelná z bočních hran obrazu. Je tedy
    vhodné, aby vámi zvolená fotografie neobsahovala v okrajích nějaký důležitý motiv, který by pak nechtěně
    mohl být zahnutý. Za příplatek 100,- Kč, lze po dohodě, doretušovat v rámci technických možností, chybějící
    části na obraze.
2. soubor vložte do přílohy emailu
3. přiložte krátký popis o jaké fotoplátno máte zájem
    např. požaduji rozměr 40 x 60 cm, 1x, adresu dodání, kterou přepravní společností
    chcete, abychom Vám fotoplátno zaslali ( Česká pošta, DPD nebo přes Zásilkovnu ), platbu převodem na účet
    nebo dobírkou a kontakt na Vás.
4. odešlete na naši emailovou adresu info@click4foto.cz
5. pokud budeme potřebovat něco upřesnit zavoláme Vám
6. k nám se dovoláte na telefon 739 102 499, kde Vám rádi poradíme

Doba zhotovení: Max. 5 pracovních dnů + expedice.

Zasílání velkých souborů přes ÚSCHOVNU

V případě, že si s námi chcete vyměnit větší množství dat, využijte prosím z důvodů bezpečnosti a pohodlnosti, veřejnou elektronickou úschovnu www.uschovna.cz.

Návod k použití:

Pokud chcete poslat soubor, klikněte na Poslat. Vyplňte svůj a náš email (fotoplatno@click4foto.cz), vyberte soubory, které chcete poslat a napište nám krátkou zprávu např. požaduji rozměr 40 x 60 cm, 1x, adresu dodání, kterou přepravní společností chcete, abychom Vám fotoplátno zaslali ( Česká pošta, DPD nebo přes Zásilkovnu ), platbu převodem na účet nebo dobírkou a kontakt na Vás. Systém nám odešle číslo zásilky pro vyzvednutí souboru.

- používání Úschovny je bezplatné
- data jsou uložena v Úschovně na dobu nejvýše 14 dnů
- omezení velikosti celkem max 25 GB

Storno podmínky:

Výrobek nelze vrátit v zákonem stanovené lhůtě 14 dnů – viz ust. § 53 odst. 8 písm. c) občanského zákoníku
- jedná se o dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Ceník skenování negativů, diapozitivů a fotografií

V případě zájmu o naše služby je třeba přijít k nám osobně nebo zaslat nám na provozovnu materiály s popisem, co požadujete udělat.

Adresa provozovny: Foto Troy, (Nová Osada), Gajdošova 7, 615 00 Brno

Doporučujeme

 • informovat nás emailem o zaslání materiálu poštou ( nezávazné ), kontakt: info@clic­k4foto.cz

DŮLEŽITÉ

Současně s vloženým materiálem na oskenování zaslat:

 • číslo telefonu pro případné upřenění požadavků
 • zpáteční adresu
 • požadované rozlišení
 • způsob platby ( dobírkou nebo na účet ). V případě platby na účet je nutné napsat emailovou adresu. Na ní Vám bude zaslána celková částka, variabilní symbol a číslo účtu. ( Číslo účtu, kam převést peníze je 2900256115/2010 ) Zakázka bude předána ke zpracování v okamžiku připsání částky na náš účet.
 • způsob dopravy ( poštou, PPL, DPD, vyzvednutí na provozovně )

 

Ceník skenování negativů:
Rozlišení: cca 1800 x 1200 pix    
- celý nerozstříhaný negativu ( 24-36 snímků )   120,-    Kč
- rozstříhaný negativ ( min. 3 políčka vcelku )     10,- Kč / políčko
- rozstříhaný negativ ( po 1-2 políčcích )  příplatek   10,- Kč / políčko
Rozlišení: cca 3500 x 2400 pix    
- celý nerozstříhaný negativu ( 24-36 snímků )   250,-    Kč
- rozstříhaný negativ ( min. 3 políčka vcelku )     20,- Kč / políčko
- rozstříhaný negativ ( po 1-2 políčcích )  příplatek   10,- Kč / políčko

 

Ceník skenování diapozitivů:
Rozlišení: cca 1800 x 1200 pix    
- celý nerozstříhaný diapozitiv ( 24-36 snímků )   150,-    Kč
- diapozitiv zarámečkovaný     20,-    Kč
- rozstříhaný diapozitiv ( zarámečkování )  příplatek   10,-    Kč / rámeček
Rozlišení: cca 3500 x 2400 pix    
- celý nerozstříhaný diapozitiv ( 24-36 snímků )   280,-    Kč
- diapozitiv zarámečkovaný     30,-    Kč
- rostříhaný diapozitiv ( zarámečkování )  příplatek   10,- Kč / rámeček

 

Ceník skenování fotografií a plochých negativů:
Rozlišení: cca 1800 x 1200 pix    
-   1 - 10 ks      20,-    Kč / ks
- 11 - 30 ks      19,-    Kč / ks 
- 31 – a více ks      15,-    Kč / ks
Rozlišení: cca 3500 x 2400 pix    
-   1 - 10 ks      30,-    Kč / ks
- 11 - 30 ks      29,-    Kč / ks
- 31 – a více ks      25,-    Kč / ks
 

 

Minimální technické požadavky

Vážení zákazníci,

než začnete pracovat s naší online sběrnou fotografií CLICK4FOTO nebo s dárkovými předměty, zkontrolujte si, zda máte splněny minimální požadavky na hardware ( počítač) a software ( internetový prohlížeč ).

 

Minimální konfigurace počítače:

- procesor CPU 2 GHz a více
- paměť RAM 1024 MB a více
- dostatečně kvalitní a rychlé internetové připojení (alespoň ADSL, nebo kabel)

 

Internetový prohlížeč:

- Internet Explorer 8, 9 jedná se o starší typy prohlížečů. Do tohoto prohlížeče je vhodné nainstalovat si
  pluginu Google Chrome Frame. Instalací si zajistíte, že Váš prohlížeč bude schopen komunikovat online
  s naší online sběrnou. Přesto některé funkce nebude možné spustit. Kliknutím na následující odkaz si
  nainstalujete pluginu Google Chrome Frame. Při instalaci postupujte dle návodu. Pro bezproblémové
  zobrazování webových stránek doporučujeme nainstalovat si jeden z následujích internetových prohlížečů.

Google Chrome jedná se o nejnovější typ prohlížeče. Kliknutím na následující odkaz si
  nainstalujete tento prohlížeč do svého počítače. Google Chrome. Při instalaci postupujte dle návodu. Instalací
  a následným používáním si zajistíte bezproblémovou funkčnost naší online sběrny a bezproblémové prohlížení 
  webových stránek.
 

Mozilla Firefox jedná se o nejnovější typ prohlížeče. Kliknutím na následující odkaz si
  nainstalujete tento prohlížeč do svého počítače. Mozilla Firefox. Při instalaci postupujte dle návodu. Instalací
  a následným používáním si zajistíte bezproblémovou funkčnost naší online sběrny a bezproblémové prohlížení 
  webových stránek.

Objednávka poštou

Vážení zákazníci,

těm z Vás, kterým se nedaří poslat fotografie přes naši online sběrnu Click4foto, nyní nabízíme možnost zaslání fotografií poštou. Stačí vložit do obálky film, CD, DVD, paměťovou kartu, USB disk s Vašimi fotografiemi a zaslat nám je na adresu: Foto Troy, (Nová Osada), Gajdošova 7, 615 00 Brno

Ořezy fotografií

Digitální fotoaparát obvykle zaznamená snímky s poměrem stran šířky k výšce 4:3 odvozeným z rozměru televizní obrazovky (např. 640:480 bodů, 1600:1200 a pod.). To je trochu problém, protože velikosti fotografií, a tím i albíček a rámů, jsou za desetiletí ustálené spíše s poměrem stran 3:2 odvozeným z rozměru kinofilmu 24×36 mm (resp. 2:3 např. 10×15, 20×30…). Jsou tři nedokonalé způsoby jak ze „čtverce“ udělat „obdélník“.

 

Záruční a reklamační podmínky

1. Obecná ustanovení:

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě click4foto.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího­/zhotovitele, kterým je provozovatel internetové sběrny click4foto.cz, TROY s.r.o., se sídlem Tučkova 418/21, 602 00 Brno, IČ: 26260476, DIČ: CZ26260476, tel: +420 739 102 499, email: info@click4foto.cz a kupujícího/zá­kazníka.

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení:

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.click4foto­.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího­/zhotovitele, kterým je provozovatel internetového obchodu click4foto­.cz, TROY s.r.o., se sídlem Tučkova 418/21, 602 00 Brno, IČ: 26260476, DIČ: CZ26260476, kontakt: info@click4foto.cz, tel: +420 739 102 499, a kupujícího/zá­kazníka.

Doprava fotozakázek a zboží

Pro dodání objednaných fotozakázek využívá Click4foto.cz zavedené dopravce, nejčastěji Českou poštu,  Zásilkovnu a zavedené dopravce s dodáním na adresu.

Zásilkovna *

 • v pracovní dny odesíláme zboží následující den po objednání
 • více jak 267 výdejních míst po celé České republice
 • Zásilkovna doručuje zboží do výdejního místa 2–3 pracovní dny od podání

* doba zpracování je: O+P+2+D ), kde

Kontaktní informace

Adresa provozovny Brno - Gajdošova 7, poštovní adresa: 

Click4foto, Smart 50

Troy s.r.o.

Gajdošova 7

615 00 Brno

tel.: +420 739102499

info@click4foto.cz

Provozní doba   od – do hod.
Po, St 9.00 - 17.00 hod.
Út, Čt, Pá 9.00 - 12.00 hod.
So – Ne, svátky Zavřeno
přestávka na provozovně 12.00 - 12.30 hod.
 

Adresa odběrného místa Ostrava - Poruba:

Click4foto, Smart 50

Troy s.r.o.

Hlavní třída 564/81

708 00 Ostrava - Poruba

tel.: +420 732329150

Provozní doba   od – do hod.
Po – Pá 8.30 – 17.00 hod.
So - Ne, svátky

Zavřeno

přestávka na provozovně

 13.00 – 13.30 hod.

Registrační údaje:

Troy s.r.o.

Tučkova 418/21

602 00 Brno

IČ: 26260476

DIČ: CZ26260476

Číslo účtu: 2900256115 / 2010, variabilní symbol: číslo objednávky

Stránky