Výprodej brašen! Do vyprodání zásob!

Nová mobilní aplikace, jak na to!

Aktuality

Od nového roku jsme zavedli možnost zhotovení fotografie na keramický povrch ( porcelán ). Tyto p

DOPORUČUJEME

95,00 Kč
95,00 Kč

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení:

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.click4foto­.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího­/zhotovitele, kterým je provozovatel internetového obchodu click4foto­.cz, TROY s.r.o., se sídlem Tučkova 418/21, 602 00 Brno, IČ: 26260476, DIČ: CZ26260476, kontakt: info@click4foto.cz, tel: +420 739 102 499, a kupujícího/zá­kazníka.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Vymezení pojmů:

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel/Pro­dávající/Zhoto­vitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující/spot­řebitel/Zákaz­ník – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 4. Kupující/nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 5. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách:

 1. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 2. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační podmínky, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

4. Zboží a služby:

 1. Internetový obchod www.click4foto.cz nabízí služby a dodává výrobky vyrobené na území ČR nebo dovezené do ČR pouze oficiálními cestami (tj. od výrobce nebo od autorizovaného distributora pro ČR). Všechny výrobky jsou výrobcem určené pro ČR.

5. Cena:

 1. Cena zboží/služeb je uvedena v internetovém obchodě dodavatele na adrese www.click4foto.cz a v emailu potvrzujícím objednávku zboží.
 2. Ceny nabízené v internetovém obchodě www.click4foto.cz platí výhradně pro objednávky generované prostřednictvím Internetového obchodu Click4foto.cz.
 3. Výjimečné situace: Pokud se z důvodu náhlé změny kursu CZK vůči USD nebo EUR nebo neočekávané změny obchodních podmínek výrobce nebo distributora daného produktu na českém trhu neočekávaně a výrazně změní cena nebo možnosti dodání produktu, je dodavatel oprávněn odmítnout plnění automaticky potvrzené objednávky.

6. Storno poplatky

 1. Storno poplatky při již zaplacených a nezhotovených objednávkách jsou 50,– Kč při zaslání zpět na účet a 80,– Kč při zaslání zpět složenkou.

7. Platební podmínky:

 1. Za všechny dodávky/služby platí objednatel předem (bankovním převodem Fio banka, a.s.) nebo při převzetí zboží hotově (dobírkou).
 2. Zvolí-li odběratel způsob platby zálohovou fakturou, dodavatel zašle zálohovou fakturu na objednané služby/zboží včetně ceny za dopravu. Zboží bude odběrateli zaslané neprodleně po připsání platby na účet dodavatele.
 3. Součástí každé dodávky zboží/služby je platný doklad.
 4. Pro smluvní obchodní partnery zasílá dodavatel objednané služby/zboží na fakturu. Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně.

8. Doprava:

 1. Pro dodání objednaného produktu využívá internetový obchod Click4foto.cz zavedené dopravce, nejčastěji Českou poštu, expresní balíkovou službu PPL.
 2. Ceník dopravy včetně všech podmínek a příplatků je uveden na www.click4foto.cz na stránce Doprava foto-zakázek a zboží.

9. Termíny dodání:

 1. Přijaté objednávky v pracovních dnech do 12:00 hod. jsou expedovány v den objednání nebo následující den dle zvoleného způsobu dopravy.
 2. Kupující mohou sledovat stav objednávky na stránkách internetového obchodu Click4foto.cz a na stránkách přepravce DPD, PPL, České pošty a Zásilkovny.
 3. Dodavatel odesílá objednané zboží na adresu uvedenou v objednávce.
 4. Není-li dodavatel schopen dodržet termín pro odeslání, může být s kupujícím dohodnut jiný termín dodání. V takovém případě má však kupující právo od smlouvy odstoupit.

10. Reklamace:

 1. Kupující, který není spotřebitelem, je povinen okamžitě reklamovat u dopravce neúplnost dodávky (počet balení) a fyzické poškození zásilky. O zjištěných vadách dodávky je povinen s dopravcem sepsat protokol.
 2. V případě vnějšího poškození obalu je povinen společně s dopravcem zásilku rozbalit a ověřit fyzický stav dodaného zboží. O zjištěných vadách dodávky je kupující, který není spotřebitelem, povinen s dopravcem sepsat protokol.
 3. Pokud nebude sepsán protokol dle bodu 1. popř. bodu 2. s dopravcem, nebude dodavatel akceptovat reklamace vad a nedostatků, které na dodaném zboží vznikly v důsledku chyby nebo nedbalosti dopravce. Doporučujeme kupujícíi poškozené zásilky nepřevzít a o této skutečnosti neprodleně informovat internetový obchod Click4foto.cz.
 4. Jakékoliv nedostatky zásilky z hlediska kompletnosti a úplnosti je povinen kupující, který není spotřebitelem, reklamovat bez zbytečné časové prodlevy, nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky.
 5. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, předejdete tak sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména práva uplatnit reklamaci. Prodávajicí/Zho­tovitel odpovídá spotřebiteli za dodání zboží, které je ve shodě s kupní smlouvou.

11. Záruka:

 1. Internetový obchod Click4foto.cz poskytuje na dodané zboží záruku v minimálně zákonné délce 24 měsíců.
 2. Při poskytování zpracovatelských služeb ( zhotovení fotografií ) Internetová sběrna Click4foto.cz poskytuje záruku v délce 6 měsíců, pokud není dohodou smluvních stran ujednáno jinak. Právo spotřebitele uplatnit reklamaci není nijak dotčeno.

12. Další ustanovení:

 1. Uzavřel-li zákazník smlouvu prostřednictvím Internetového obchodu Click4foto.cz, zavazuje se převzít foto-zakázku od dopravce, nejpozději však do 14 dnů ode dne oznámení o uložení zásilky.
 2. Zhotovitel neodpovídá za vady objednávky vzniklé v důsledku toho, že zákazníkova elektronická data, získaná prostřednictvím elektronické objednávky, byla poškozena nebo v nesprávném formátu. Objednávka foto-zakázky musí obsahovat nepoškozené soubory dat výlučně ve formátu JPEG popř. TIF popř. BMP. Pokud tato podmínka není splněna, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout nebo si účtovat příplatek za převod dat.
 3. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.
 4. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.
 5. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
 6. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky či v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména dětskou pornografii, pedofílií, zobrazené násilí na lidech, zvířatech apod.
 7. Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost zákazník.
 8. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.

13. Ochrana osobních údajů:

 1. Tým Click4foto.cz Vaše soukromí respektuje a sběr Vašich osobních údajů provádí pouze za účelem bezproblémového provozu obchodu. Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškerá data, která od vás získáme při registraci do databáze, jsou chráněna před potenciálním zneužitím. Tato data identifikují Vaši osobu či firmu jako kupujícího a používáme je pouze k účelům jako je doručení zboží, potvrzení přijetí objednávky, expedice zboží, fakturaci apod. V případě, že budete chtít dodat zboží/foto-zakázku na jinou adresu, než je ta, která byla uvedená při registraci, můžete toto při odeslání objednávky snadno učinit.
 2. Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Click4foto.cz na tomto místě prohlašuje, že neprodává, nepronajímá a ani jinak neposkytuje osobní data svých zákazníků žádné třetí straně. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.
 3. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi pro úspěšné splnění smlouvy a zasílání informací elektronickými prostředky upravenými zákonem č. 480/2004 Sb.,  a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.  Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 4. Vyplněním webového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech jím vyplněných osobních údajů do databáze  Troy s.r.o. ( Click4foto ) IČ: 26260476, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Odvolat souhlas je možné na info@click4foto.cz nebo na zaslaném obchodním sdělením.  Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích.