Výprodej brašen! Do vyprodání zásob!

Nová mobilní aplikace, jak na to!

Aktuality

Od nového roku jsme zavedli možnost zhotovení fotografie na keramický povrch ( porcelán ). Tyto p

DOPORUČUJEME

95,00 Kč
95,00 Kč

Záruční a reklamační podmínky

1. Obecná ustanovení:

 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě click4foto.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího­/zhotovitele, kterým je provozovatel internetové sběrny click4foto.cz, TROY s.r.o., se sídlem Tučkova 418/21, 602 00 Brno, IČ: 26260476, DIČ: CZ26260476, tel: +420 739 102 499, email: info@click4foto.cz a kupujícího/zá­kazníka.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Vymezení pojmů:

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.
 2. Dodavatel/Pro­dávající/Zhoto­vitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 3. Kupující/spot­řebitel/Zákaz­ník – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 4. Kupující/nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 5. Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Záruka:

 1. Internetový obchod Click4foto.cz poskytuje na dodané zboží záruku v minimálně zákonné délce 24 měsíců.
 2. Při poskytování zpracovatelských služeb ( zhotovení fotografií ) Internetová sběrna Click4foto.cz poskytuje záruku v délce 6 měsíců, pokud není dohodou smluvních stran ujednáno jinak. Právo spotřebitele uplatnit reklamaci není nijak dotčeno.

4. Reklamace vady:

 1. jde-li o vadu odstranitelnou, má spotřebitel právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 2. jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy. V případě výměny výrobku v záruční době je záruka obnovena v plné výši

5. Reklamace fotografií:

 1. K reklamaci je nutno zaslat zpět celou zakázku, tj. všechny fotografie s uvedením čísla objednávky a čísla reklamace, popřípadě data z kterých byly fotografie zhotoveny. Bez vrácení výše uvedeného nelze reklamaci posoudit a uznat. Data v Internetové sběrně Click4foto.cz jsou archivována po dobu záruky ( 6 měsíců ).

Reklamace barevného povedení

 • potrvrdí-li zhotovitel, že vinou laboratorního zpracování byly vyrobeny fotografie neodpovídající objednávce zákazníka, budou tyto fotografie zdarma znovu přepracovány. Vadné fotografie zůstávají ve vlastnictví zhotovitele a budou zkartovány
 • reklamaci nelze uplatnit, jestliže zákazník zaslal ke zpracování nevhodná elektronická data v nízkém rozlišení, popřípadě poškozená či neúplná

Reklamace délky a ořezu fotografií

 • u digitálních fotografií není předmětem reklamace délka a ořez fotografie, neboť digitální fotoaparát ukládá snímky v poměru stran 3:4, na rozdíl od kinofilmu (poměr 2:3)
 • reklamaci nelze uplatnit, jestliže zákazník zadal nevhodné zpracování vzhledem k zaslaným elektronickým datům, viz. příprava dat
 • potrvrdí-li zhotovitel, že vinou laboratorního zpracování byly vyrobeny fotografie neodpovídající objednávce zákazníka, budou tyto fotografie zdarma znovu přepracovány. Vadné fotografie zůstávají ve vlastnictví zhotovitele a budou zkartovány

Reklamace nepřesně vyřízené zakázky

 • jesliže zhotovitel provedl zakázku odlišně od požadované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, zhotovitel zdarma opraví zakázku tak, aby odpovídala původní objednávce zákazníka. Vadné fotografie zůstávají ve vlastnictví zhotovitele a budou zkartovány

Reklamace přeneseného fotografického obrazu

 • potrvrdí-li zhotovitel, že vinou laboratorního zpracování byl fotografický obraz přenesen v neodpovídající kvalitě, dle objednávky zákazníka, budou tyto fotografie zdarma znovu přepracovány. Vadné fotografie zůstávají ve vlastnictví zhotovitele a budou zkartovány
 • reklamaci nelze uznat v případě, že zákazník poskytl zhotoviteli elektronická data v nízkém rozlišení, popřípadě poškozená či neúplná

6. Lhůta k vyřízení reklamace

 1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zhotovitel se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se zákazníkovi přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
 2. Zhotovitel se zavazuje vyřídit reklamaci dle bodu 1 po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku zákazníka.

7. Reklamace doručení zásilky

 1. Fyzické poškození zásilky je kupující, který není spotřebitelem povinen reklamovat u dopravce při převzetí zásilky.
 2. Kupující je povinen okamžitě reklamovat u dopravce neúplnost dodávky (počet balení) a poškození balení. O zjištěných vadách dodávky je kupující povinen s dopravcem sepsat protokol. V případě vnějšího poškození obalu je povinen společně s dopravcem zásilku rozbalit a ověřit fyzický stav dodaného zboží. Click4foto.cz nemá možnost později akceptovat reklamace vad a nedostatků, které na dodaném zboží vznikly v důsledku chyby nebo nedbalosti dopravce. Doporučujeme kupujícímu poškozené zásilky nepřevzít a o této skutečnosti neprodleně informovat Click4foto.cz.
 3. Jakékoliv nedostatky zásilky z hlediska kompletnosti a úplnosti je povinen kupující reklamovat bez zbytečné časové prodlevy, nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky.
 4. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je doporučen obdobný postup, předejdete tak sporům o tom, kdy vada na zboží vznikla. Spotřebiteli nemůže nedodržením uvedeného doporučení vzniknout jakákoli újma na jeho právech, zejména práva uplatnit reklamaci. Prodávající odpovídá spotřebiteli za dodání zboží, které je ve shodě s kupní smlouvou.

8. Způsob uplatnění reklamace

 1. Volně popsat předmět reklamace do emailu reklamace@click4foto.cz a vyčkat na odpověď nebo pokračovat bodem 2.
 2. Zaslat zpět celou zakázku, tj. všechny fotografie s uvedením čísla reklamace, čísla objednávky, popřípadě data z kterých byly fotografie zhotoveny.
 3. Zakázku zaslat na adresu: Foto TROY s.r.o., Click4foto, Gajdošova 7, 615 00 Brno a informovat v emailu reklamace@click4foto.cz o zaslání reklamace.
 4. V případě nejasností obrátit se na naše reklamační oddělení na tel.č.: +420 739 102 499

9. Doprava reklamovaných fotografií a zboží

 1. Reklamované zboží/fotografie musí zákazník zaslat na výše uvedenou adresu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazníkovi zaslána zpět na adresu uvedenou v objednávce, pokud neuvede adresu jinou.
 2. Při uznané reklamaci má dále kupující, který je spotřebitelem, nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu na straně prodávajícího, má spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.